Projekty / inwestycje

Modernizacja linii kolejowej nr 273 (C-E59), na odcinku Księginice – Brzeg Dolny (czerwony FIDIC)
 • Lokalizacja: Linia kolejowa nr 273 (C-E59) Wrocław Główny – Szczecin Główny, na odc. Księginice – Brzeg Dolny, od km 26,400 do km 29,370
 • Opis projektu:
 • Koncepcja programowo – przestrzenna modernizacji ok 3 km linii kolejowej nr 273 (C-E59) na odcinku od km. 26,400 do km 29,370. Planowana modernizacja ma na celu dostosowanie infrastruktury kolejowej do rzeczywistych potrzeb przewoźników i kontrahentów oraz prognozowanych kierunków rozwoju między innymi poprzez:
  • przywrócenie prędkości handlowej i podniesienie maksymalnego dopuszczalnego nacisku osiowego;
  • dostosowanie torów do prędkości maksymalnej pociągów 120km/h (pasażerskich) i 100km/h (towarowych);
  • dostosowanie obiektów inżynieryjnych do prędkości maksymalnej 160 km/h oraz do przenoszenia zwiększonych obciążeń;
 • Linia kolejowa nr 273 przed modernizacją to linia magistralna, na przedmiotowym odcinku dwutorowa, zelektryfikowana.
  Na przedmiotowym odcinku linii zlokalizowane są 4 obiekty inżynieryjne:
  • most przez rzekę Odrę w km 28+297 o długości L=377,03m (LINK DO OBIEKTU);
  • 3 przepusty.
 • Zakres opracowania: koncepcja programowo-przestrzenna, projekt budowlany, projekt wykonawczy, materiały przetargowe, program funkcjonalno-użytkowy
 • Data opracowania koncepcji: 2022
Modernizacja linii kol. nr 12 Skierniewice – Łuków (C-E20) (czerwony FIDIC)
 • Lokalizacja: Linia kolejowa nr 12 (C-E 20) Skierniewice – Łuków,
 • Opis projektu:
 • Projekt modernizacji istniejącej, dwutorowej linii kolejowej nr 12 na odcinku od km -0,407 do km 99,285 i od km 100,900 do km 161,160.
  Projektowana modernizacja obejmuje m. in.:
  • dostosowanie infrastruktury kolejowej do potrzeb przewoźników i kontrahentów,
  • podwyższenie prędkości handlowej,
  • zwiększenie dostępności transportu kolejowego,
  • poprawę komfortu jazdy i obsługi pasażerów,
  • dostosowanie torów do prędkości maksymalnej pociągów 120km/h (pasażerskich) i 120km/h (towarowych) oraz do przenoszenia nacisków na oś do 221kN;
  • dostosowanie obiektów inżynieryjnych do wynikających z modernizacji linii wymogów skrajniowych oraz zwiększonych obciążeń;
 • Linia kolejowa nr 12 przed modernizacją to linia pierwszorzędna, na przedmiotowym odcinku dwutorowa (z wyjątkiem odcinka 73,702-76,435, obejmującego most przez Wisłę, na którym jest linią jednotorową), zelektryfikowana.
  W związku z modernizacją linii opracowano dokumentację projektową 99 obiektów inżynieryjnych i inżynierskich:
  • 15 mostów,
  • 3 mosty drogowe,
  • 9 wiaduktów kolejowych,
  • 4 przejścia pod torami,
  • 28 przepustów kolejowych,
  • 40 przepustów drogowych.
 • Najważniejsze obiekty na linii:
 • Zakres opracowania: koncepcja programowo-przestrzenna, projekt budowlany, projekt wykonawczy, materiały przetargowe, program funkcjonalno-użytkowy
 • Data opracowania dokumentacji projektowej: 2021
Modernizacja linii kolejowych E65 Lot A1 na odcinku Będzin – Sosnowiec Główny – Katowice Szopienice Południowe (czerwony FIDIC)
 • Lokalizacja: Linia kolejowa nr E 65 na odcinku LOT A1: Będzin – Sosnowiec Główny – Katowice Szopienice Południowe, odpowiadająca linii nr 1 od km 305,000 do km 312,200
 • Opis projektu:
 • Projekt modernizacji zakłada dobudowę dwóch torów na przedmiotowym odcinku linii wraz z budową dwóch nowych przystanków osobowych: Sosnowiec Środula oraz Katowice Morawa, oraz z dostosowaniem istniejącej infrastruktury do wymaganych parametrów (m. in poprzez rozbudowę stacji Sosnowiec Główny oraz dostosowanie istniejących obiektów inżynieryjnych). W wyniku modernizacji rozdzielony zostanie ruch aglomeracyjny i dalekobieżny, co pozwoli między innymi na:
  • uatrakcyjnienie oferty przewozowej,
  • zwiększenie przepustowości odcinka,
  • poprawę dostępności usług kolejowych, w szczególności dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się
 • Linia kolejowa nr 1 (E 65) przed modernizacją to linia magistralna, na przedmiotowym odcinku dwutorowa (modernizacja zmieni układ dwutorowy na czterotorowy na odcinku Będzin – Sosnowiec Główny i pięciotorowy na odcinku Sosnowiec Główny – Katowice Szopienice Południowe), zelektryfikowana.
  W związku z modernizacją linii opracowano dokumentację projektową 24 obiektów inżynieryjnych i inżynierskich:
  • 5 mostów kolejowych,
  • 1 most drogowy,
  • 9 wiaduktów kolejowych,
  • 1 wiadukt drogowy,
  • 6 przepustów kolejowych,
  • 2 przejścia pod torami.
 • Najważniejsze obiekty na linii:
  • most przez rzekę Czarna Przemsza km 307,697
  • most przez rzekę Brynica km 310,760
  • wiadukt nad ul. Piłsudskiego 309,528
  • przejścia podziemne na stacjach Sosnowiec Środula, Sosnowiec Główny, Katowice Morawa
 • Zakres opracowania: koncepcja programowo-przestrzenna, projekt budowlany, projekt wykonawczy, materiały przetargowe, program funkcjonalno-użytkowy
 • Data opracowania dokumentacji projektowej: 2019
 • Zadanie w trakcie realizacji robót budowlanych
Modernizacja linii kolejowej nr 277 (C-E30) na odcinku Opole Groszowice – Jelcz – Wrocław Brochów (czerwony FIDIC)
 • Lokalizacja: Linia kolejowa nr 277 (C-E30) Opole Groszowice – Wrocław Brochów,
 • Opis projektu:
 • Projekt modernizacji istniejącej, dwutorowej (odcinkowo jednotorowej od km 75+496 do km 85+576) linii kolejowej nr 277 na odcinku od km -1,261 do km 85,576.
  Projektowana modernizacja obejmuje m. in.:
  • dostosowanie infrastruktury kolejowej do potrzeb przewoźników i kontrahentów w tym uwzględnienie komponentu kolejowego CPK (szprycha 9.1),
  • podwyższenie prędkości handlowej i podniesienie maksymalnego nacisku osiowego,
  • zwiększenie dostępności transportu kolejowego,
  • wyposażenie linii kolejowej w nowoczesne systemy informacji podróżnych i monitoringu,
  • poprawę komfortu jazdy i obsługi pasażerów,
  • poprawa punktualności realizowanych połączeń przewozów pasażerskich i towarowych,
  • poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
  • racjonalizację kosztów eksploatacji i utrzymania poprzez zastosowanie elementów o wysokiej trwałości oraz likwidację zbędnej infrastruktury
  • dostosowanie torów do prędkości maksymalnej pociągów 120km/h (pasażerskich) i 100km/h (towarowych) oraz do przenoszenia nacisków na oś do 221kN;
  • dostosowanie obiektów inżynieryjnych do wynikających z modernizacji linii wymogów skrajniowych oraz zwiększonych obciążeń;
 • Linia kolejowa nr 277 przed modernizacją to linia pierwszorzędna, dwutorowa (od km 75+496 do km 85+576 jednotorowa), zelektryfikowana.
  W związku z modernizacją linii opracowano dokumentację projektową dla 177 obiektów inżynieryjnych i inżynierskich:
  • 12 mostów kolejowych,
  • 11 wiaduktów kolejowych,
  • 5 wiaduktów drogowych,
  • 126 przepustów kolejowych,
  • 17 przepustów drogowych,
  • 4 przejścia pod torami,
  • 1 ściana oporowa,
  • 1 kładka dla pieszych
 • Najważniejsze obiekty na linii:
  • Most w km 12+753 LK277 (istn. 12+738) (rzeka Mała Panew, m. Opole) (link do obiektu)
  • Most w km 34+577 LK277 (istn. 34+567) (rzeka Stobrawa, m. Karłowice) (link do obiektu)
  • Most w km 76+208 LK277 (istn. 76+200) (rzeka Odra w km 529,6, m. Czernica Wrocławska) (link do obiektu)
  • Most w km 76+943 LK277 (istn. 76+927) (jezioro Panieńskie (starorzecze Odry), m. Kotowice) (link do obiektu)
  • Most w km 81+207 LK277 (istn. 81+192) (rzeka Oława, m. Siechnice) (link do obiektu)
  • Wiadukt w km 84+627 LK277 (linia kolejowa nr 132, g. Siechnice) (link do obiektu)
 • Zakres opracowania: koncepcja programowo-przestrzenna, projekt budowlany, materiały przetargowe, program funkcjonalno-użytkowy
 • Data opracowania dokumentacji projektowej: w trakcie
Modernizacja linii kol. nr 143 na odc. Kluczbork – Oleśnica – Wrocław Mikołajów (czerwony FIDIC)
 • Lokalizacja: Linia kolejowa nr 143 Kalety – Wrocław Popowice WP2 na odcinku Kluczbork – Oleśnica – Wrocław Mikołajów od km 69,876 do km 162,800 linii,
 • Opis projektu:
 • Projekt modernizacji istniejącej, dwutorowej linii kolejowej nr 143 na odcinku od km 69,876 do km 162,800.
  Projektowana modernizacja ma na celu m. in.:
  • skrócenie czasu jazdy pociągów pasażerskich jak i towarowych,
  • poprawę przepustowości linii, częstotliwości, skomunikowania oraz punktualności realizowanych połączeń,
  • zwiększenie konkurencyjności i dostępności transportu kolejowego,
  • poprawę komfortu jazdy i obsługi pasażerów,
  • poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego i przewożonych ładunków,
  • usprawnienie statycznej i dynamicznej informacji pasażerskiej oraz informacji dla przewoźników,
  • eliminację barier dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się,
  • zapewnienie interoperacyjności kolei i umożliwienie niedyskryminującego dostępu do polskiej infrastruktury kolejowej różnym operatorom,
  • zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo – drogowych poprzez ich likwidację lub zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych,
  • zmniejszenie oddziaływania na środowisko.
 • Linia kolejowa nr 143 przed modernizacją to linia pierwszorzędna, zelektryfikowana.
  W związku z modernizacją linii opracowano dokumentację projektową dla 82 obiektów inżynieryjnych i inżynierskich:
  • 8 mostów kolejowych,
  • 10 wiaduktów kolejowych,
  • 4 wiadukty drogowe,
  • 42 przepustów kolejowych,
  • 6 przepustów drogowych,
  • 6 przejść pod torami,
  • 4 ściany oporowe,
  • 2 kładki dla pieszych.
 • Najważniejsze obiekty na linii:
 • Data opracowania: 2024
Rewitalizacja linii kol. nr 138 na odc. Katowice – podg Szabelnia – Mysłowice (czerwony FIDIC)
 • Lokalizacja: Linia kolejowa nr 138 na odcinku Katowice – podg. Szabelnia – oraz stacja Mysłowie od km 21,600 do km 26,670
 • Opis projektu:
 • Projektowana modernizacja ma na celu m. in.:
  • dostosowanie infrastruktury kolejowej do rzeczywistych potrzeb przewoźników i kontrahentów oraz do prognozowanych kierunków rozwoju;
  • przywrócenie/podwyższenie prędkości handlowej i podniesienie maksymalnego dopuszczalnego nacisku osiowego;
  • poprawa punktualności realizowanych połączeń przewozów pasażerskich i towarowych;
  • osiągnięcie parametrów eksploatacyjnych wymaganych dla wyznaczonych kodów ruchu według TSI (kod ruchu P4 i F2);
  • skrócenie czasu dowozu/odwozu ładunków do/od odbiorców/nadawców oraz zapewnienie punktualności realizowanych połączeń całopociągowych;
  • zwiększenie dostępności transportu kolejowego;
  • poprawa komfortu jazdy i obsługi pasażerów;
  • poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i przewożonych ładunków;
  • zapewnienie interoperacyjności kolei i umożliwienie niedyskryminującego dostępu do polskiej infrastruktury kolejowej operatorom z innych krajów;
  W związku z modernizacją linii opracowano dokumentację projektową dla ……………… obiektów inżynieryjnych i inżynierskich:
  • 3 tunele kolejowe
  • 7 wiaduktów kolejowych
  • 1 przejścia podziemnego
  • 1 przepustu kolejowego
 • Najważniejsze obiekty na linii:
  • Tunele kolejowe w km 11,255, km 11,714, km 11,736
  • Wiadukty kolejowe nad ul. Portową, Sułkowskiego, Krakowską oraz Bytomską w Mysłowicach
  • Przejście podziemne na stacji Mysłowice
 • Zakres opracowania: koncepcja programowo-przestrzenna, projekt budowlany, projekt wykonawczy, materiały przetargowe, program funkcjonalno-użytkowy
 • Data opracowania dokumentacji projektowej: 2018
Modernizacja linii kol. nr 131 (C-E65) Lot B na odcinku Nakło Śląskie – Kalina
 • Lokalizacja: Linia kolejowa nr 131 od km 29,000 do km 66,800 zlokalizowana na terenie województwa śląskiego w powiatach: tarnogórskim, lublinieckim na terenach gmin: Świerklaniec, Nakło Śląskie, Tarnowskie Góry (miasto), Miasteczko Śląskie, Kalety, Koszęcin, Boronów, Herby.
 • Opis projektu:
 • Projektowana modernizacja ma na celu m. in.:
  • dostosowanie infrastruktury kolejowej do rzeczywistych potrzeb przewoźników i kontrahentów oraz do prognozowanych kierunków rozwoju;
  • podwyższenie prędkości handlowej i podniesienie maksymalnego dopuszczalnego nacisku osiowego,
   • pociągów pasażerskich – 140 km/h;
   • pociągów towarowych – 120 km/h;
   • Klasy obciążeń eksploatacyjnych linii: w torze nr 1 i torze nr 2: 221 kN;
  • poprawa punktualności realizowanych połączeń przewozów pasażerskich i towarowych,
  • osiągnięcie parametrów eksploatacyjnych wymaganych dla wyznaczonych kodów ruchu według TSI P3,F1
  • skrócenie czasu dowozu/odwozu ładunków do/od odbiorców/nadawców oraz zapewnienie punktualności realizowanych połączeń całopociągowych,
  • poprawa przepustowości linii i stacji, skomunikowania z rozbudowaną siecią dróg,
  • zwiększenie dostępności transportu kolejowego długość pociągów 780 m;
  • poprawa komfortu jazdy i obsługi pasażerów,
  • poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i przewożonych ładunków,
  • zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowo-drogowego poprzez budowę skrzyżowań dwupoziomowych,
  • umożliwienie bezpośredniego połączenia Województwa Opolskiego z lotniskiem w Pyrzowicach poprzez budowę w stacji Tarnowskie Góry nowej łącznicy kolejowej wraz z nową drogą rozjazdową w rejonie TGB, co przełoży się na zwiększenie ruchu pociągów pasażerskich i towarowych na linii nr 144,
  • bezkolizyjne przyjmowanie pociągów aglomeracyjnych (Intercity) na peronie nr 2 w stacji Tarnowskie Góry,
  W związku z modernizacją linii opracowano dokumentację projektową dla 67 obiektów inżynieryjnych i inżynierskich:
  • 10 mostów kolejowych,
  • 10 wiaduktów kolejowych,
  • 2 wiaduktów drogowych,
  • 22 przepustów kolejowych,
  • 13 przepustów drogowych,
  • 5 przejść pod torami,
  • 3 ścian oporowych,
  • 2 kładki dla pieszych.
 • Najważniejsze obiekty na linii:
  • Wiadukt kolejowy zintegrowany z przystankiem w miejscowości Boronów km 60,238
  • Przejścia podziemne na stacjach Nakło Śląskie, Osada Jana, Tarnowskie Góry, Kalety
  • Przejście podziemne na stacji Mysłowice
 • Zakres opracowania: koncepcja programowo-przestrzenna, projekt budowlany, projekt wykonawczy, materiały przetargowe, program funkcjonalno-użytkowy
 • Data opracowania dokumentacji projektowej: w trakcie
Budowa linii kol. nr 86 na odc. Czernica Wrocławska-Wrocław Główny
 • Lokalizacja: linia kolejowa nr 86 na odc. Sieradz Północny – Kępno – Czernica Wrocławska – Wrocław Główny
 • Opis projektu:
  • Projekt stanowi element przedsięwzięcia obejmującego budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego w tym m.in.: portu lotniczego, węzła kolejowego, a także nowych linii kolejowych. W  ramach Programu Kolejowego planowana jest budowa 12 tras obejmujących łącznie około 2000 km nowych linii kolejowych. Odcinek Czernica Wrocławska – Wrocław Główny to jeden z czterech odcinków, na które podzielona została trasa kolejowa łącząca Wrocław Główny z Łodzią
  • Projektowana budowa nowej linii kolejowej ma na celu m. in.:
  • Zaspokojenie nowych potrzeb transportowych, zarówno tych regionalnych jak i dalekobieżnych,
  • Zapewnienie dostępności infrastruktury kolejowej w rejonach o niskim stopniu zagęszczenia sieci kolejowej,
  • Dążenie do osiągnięcia jak największej efektywności społeczno-ekonomicznej,
  • Minimalizacja wpływu Projektu kolejowego na społeczeństwo i środowisko przyrodnicze,
  • Poprawa konkurencyjności kolei w zakresie połączeń krajowych i międzynarodowych,
  • Stworzenie szybkiego, niezawodnego i bezpiecznego powiązania transportowego Wrocławia z Warszawą, Łodzią i CPK.
  W związku z modernizacją linii opracowano dokumentację projektową dla 77 obiektów inżynieryjnych i inżynierskich:
  • 6 mostów kolejowych,
  • 2 estakady kolejowe
  • 3 wiadukty kolejowe
  • 2 mosty drogowe
  • 3 wiadukty drogowe
  • 8 przepustów
  • 7 przepusty kolejowe
  • 44 przepusty drogowe
  • 1 kładka dla pieszych
 • Najważniejsze obiekty na linii:
  • Most kolejowy przez Odrę w km 127+815
  • Estakada kolejowa na obszarze zalewowym Odry w km 128+235
  • Most kolejowy przez Jezioro Panieńskie w km 128+550
  • Estakada kolejowa w km 128+674 – 133+667
  • Wiadukt kolejowy nad DK94 oraz WOW w km 134+906
  • Wiadukt drogowy w ciągu ul. Karwińskiej we Wrocławiu w km 141+151
  • Link do obiektu
 • Zakres opracowania: aktualizacja koncepcji programowo-przestrzennej, projekt budowlany
 • Data opracowania dokumentacji projektowej: w trakcie
Modernizacja linii kolejowej nr 132 (E30) na odcinku Opole Groszowice – Opole Zachodnie
 • Lokalizacja: linia kolejowa nr 132 Bytom – Wrocław Główny, na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie, od km 97,210 do km 101,100
 • Opis projektu:
 • Projektowana modernizacja ma na celu m. in.:
  • Dostosowanie infrastruktury do potrzeb przewoźników i kontrahentów
  • Przywrócenie / podwyższenie prędkości handlowej i podniesienie maksymalnego dopuszczalnego nacisku osiowego,
  • Poprawę punktualności połączeń pasażerskich i towarowych,
  • Poprawę przepustowości linii,
  • Poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego i przewożonych ładunków,
  • Zwiększenie dostępności transportu kolejowego,
  • Poprawę komfortu jazdy i obsługi pasażerów,
  • Racjonalizację kosztów eksploatacji i utrzymania infrastruktury m.in. poprzez likwidację zbędnej infrastruktury,
  • Zapewnienie interoperacyjności kolei,
  • Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na przejazdach kolejowo – drogowych,
  • Usprawnienie odwodnienia infrastruktury kolejowej.
  W związku z modernizacją linii opracowano dokumentację projektową dla 18 obiektów inżynieryjnych i inżynierskich:
  • 5 mostów kolejowych,
  • 3 wiadukty kolejowe,
  • 8 przepustów,
  • 2 mosty drogowe
  • 3 wiadukty drogowe
  • 8 przepustów
  • 1 przejście pod torami,
  • 1 ściana oporowa.
 • Najważniejsze obiekty na linii:
  • Most przez Odrę w km 100,106
  • Most przez Kanał Ulgi w km 100,508
 • Zakres opracowania: koncepcja programowo-przestrzenna, projekt budowlany, projekt wykonawczy, materiały przetargowe
 • Data opracowania dokumentacji projektowej: 2019
 • Data realizacji robót budowlanych: 2022
Modernizacja linii kolejowej nr 136 (E30) na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie (żółty FIDIC)
 • Lokalizacja: linie kolejowe w Kędzierzynie Koźle:
  • linia kolejowa nr 136 Kędzierzyn Koźle – Opole Groszowice od km -0,206 do km 37,511
  • linia kolejowa nr 132 Bytom – Wrocław Główny w rejonie stacji Opole Groszowice od km 94,281 do km 97,210.
 • Opis projektu:
 • Projektowana modernizacja ma na celu m. in. dostosowanie linii kolejowej do aktualnych parametrów wymaganych dla linii kolejowej. W związku z modernizacją linii, w ramach opracowania biura BPK Mosty sp. z o.o. opracowano dokumentację projektową dla 3 mostów kolejowych:
  • Most kolejowy w km 0,539 linii kolejowej nr 136 / km 64,701 linii kolejowej nr 137 (rzeka Kłodnica) – most w torach nr 1
  • Most kolejowy w km 0,539 linii kolejowej nr 136 / km 64,701 linii kolejowej nr 137 (rzeka Kłodnica) – most w torach nr 2 oraz w torze nr 1 „strzeleckim” (Link do obiektu)
  • Most kolejowy w km 2,528 linii kolejowej nr 136 Kędzierzyn Koźle – Opole Groszowice (Kanał Gliwicki)
 • Najważniejsze obiekty na linii:
  • Most kolejowy w km 0,539 linii kolejowej nr 136 / km 64,701 linii kolejowej nr 137 (rzeka Kłodnica) – most w torach nr 1 (Link do obiektu)
  • Most kolejowy w km 2,528 linii kolejowej nr 136 Kędzierzyn Koźle – Opole Groszowice (Kanał Gliwicki) (Link do obiektu)
 • Zakres opracowania: koncepcja programowo-przestrzenna, projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekty technologiczne, nadzór autorski
 • Data opracowania dokumentacji projektowej: 2020
 • Data realizacji robót budowlanych: 2022
Modernizacja linii kolejowej nr 91 (E30) na odcinku Kraków Główny – Rudzice
 • Lokalizacja: linia kolejowa E30/C-E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice, tj. od km 67.200 linii nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Kraków Główny Osobowy do km 16.000 linii nr 91 Kraków Główny Osobowy – Medyka
 • Opis projektu:
 • Projektowana modernizacja ma na celu m. in.:
  • przygotowanie infrastruktury technicznej linii do prognozowanych wielkości przewozów pasażerskich i towarowych, dostosowanie co najmniej do minimalnych parametrów eksploatacyjnych określonych w umowach międzynarodowych AGC/AGTC, tj. do prędkości v = 100÷160 km/h dla pociągów pasażerskich zestawionych z taboru klasycznego i v = 80÷120 km/h dla pociągów towarowych oraz maksymalnego nacisku 221 kN/oś, dostosowanie przebudowywanych i modernizowanych obiektów inżynieryjnych do nacisku 245 kN/oś oraz zwiększenie przepustowości linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów.
  W związku z modernizacją linii opracowano dokumentację projektową dla 51 obiektów inżynieryjnych i inżynierskich:
  • 3 mostów kolejowych w tym most nad rzeką Wisłą,
  • 1 mostu drogowego,
  • 22 wiaduktów kolejowych,
  • 4 estakady,
  • 6 przejść podziemnych dla pieszych,
  • 7 ścian oporowych,
  • 7 przepustów w tym jeden pełniący funkcję przejście dla małych zwierząt,
  • przebudowa koryta rzeki,
 • Zakres opracowania: koncepcja programowo-przestrzenna, projekt budowlany, projekt wykonawczy, materiały przetargowe, program funkcjonalno-użytkowy
 • Data opracowania dokumentacji projektowej: 2016
 • Data realizacji robót budowlanych: planowane zakończenie w 2024
Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94. Część 1 Al. Stabłowicka
 • Lokalizacja: ul. 11 listopada we Wrocławiu wcześniej roboczo nazywana Aleją Stabłowicką
 • Opis projektu:
 • Projektowana modernizacja ma na celu m. in.:
  • poprawa komunikacji w zachodniej części Wrocławia.
  W związku z modernizacją linii opracowano dokumentację projektową dla 5 obiektów inżynierskich:
 • Zakres opracowania: koncepcja programowo-przestrzenna, projekt budowlany, projekt wykonawczy, materiały przetargowe, program funkcjonalno-użytkowy
 • Data opracowania dokumentacji projektowej: 2018 r.
 • Data realizacji robót budowlanych: 2023 r.
Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 na odcinku Chybie-Żory-Rybnik- Nędza Turze
Modernizacja linii kolejowej nr 6 (E75) na odc. Sadowne – Białystok
Modernizacji linii kolejowej nr 91 (E30) na odcinku Tarnów – Dębica
Modernizacja linii kolejowej nr 271 (E59) Lot B
Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego
 • Lokalizacja: obiekty mostowe o istotnym znaczeniu dla systemu komunikacyjnego Wrocławia, zlokalizowanych nad kanałem przerzutowym Odra – Widawa oraz w dolinie rzeki Widawy, na północnych obrzeżach Wrocławia.
 • Opis projektu:
 • Projektowana modernizacja ma na celu m. in.:
  • zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego dla miasta Wrocławia
  W związku z modernizacją linii opracowano dokumentację projektową dla 9 obiektów inżynierskich:
 • Zakres opracowania: koncepcja programowo-przestrzenna, projekt budowlany, projekt wykonawczy, materiały przetargowe, program funkcjonalno-użytkowy
 • Data opracowania dokumentacji projektowej: 2013 r.
 • Data realizacji robót budowlanych: 2017 r.
Modernizacja linii kolejowej nr 271 (E59) Lot A
Projekt drogi krajowej nr 94, ul. Lotnicza we Wrocławiu
 • Lokalizacja: droga krajowa nr 94, ul Lotnicza we Wrocławiu
 • Opis projektu:
 • Projektowana modernizacja ma na celu m. in.:
  • budowę układu komunikacyjnego przy stadionie miejskim
  W związku z modernizacją linii opracowano dokumentację projektową dla 7 obiektów inżynierskich:
  • most drogowy,
  • esplanada,
  • 2 wiadukty drogowe,
  • przejście podziemne dla pieszych,
  • kładka dla pieszych,
  • mury oporowe
 • Zakres opracowania: koncepcja programowo-przestrzenna, projekt budowlany, projekt wykonawczy, materiały przetargowe, program funkcjonalno-użytkowy
 • Data opracowania dokumentacji projektowej: 2010 r.
 • Data realizacji robót budowlanych: 2012 r.
Wschodnia Obwodnica Wrocławia Bielany – Łany – Długołęka
 • Lokalizacja: drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie – Siechnice (od ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 do drogi krajowej nr 94)
 • Opis projektu:
 • Projektowana modernizacja ma na celu m. in.:
  • poprawa komunikacji w południowej części Wrocławia oraz skomunikowanie innych miejscowości z Wrocławiem,
  W związku z modernizacją linii opracowano dokumentację projektową dla 2 obiekty inżynierskich:
  • 2 wiadukty drogowe nad LK nr 276, 349, 132.
 • Zakres opracowania: koncepcja programowo-przestrzenna, projekt budowlany, projekt wykonawczy, materiały przetargowe, program funkcjonalno-użytkowy
 • Data opracowania dokumentacji projektowej: 2010 r.
 • Data realizacji robót budowlanych: 2014 r.
Rozbudowa drogi krajowej nr 29 w ramach zadania pn.: „Przebudowa mostu drogowego w Krośnie Odrzańskim w km 514,1 rz. Odry” realizowana w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły „Zadanie 1B.1/1 (b)”
 • Lokalizacja: Krosno Odrzańskie, powiat krośnieński, województwo lubuskie
 • Opis projektu:
 • Przedmiotem projektu jest przebudowa zabytkowego mostu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 29 w Krośnie Odrzańskim w km 514,1 rz. Odry.
  Projektowana przebudowa ma na celu m. in.:
  • podwyższenie klasy drogi wodnej z klasy II do klasy Va, poprzez podniesienie mostu o ok. 1,84 m,
  • zwiększenie klasy obciążeń.
  W związku z przebudową mostu opracowano dokumentację projektową dla 8 obiektów inżynierskich:
  • Przebudowywanego zabytkowego mostu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 29 w Krośnie Odrzańskim w km 514,1 rz. Odry,
  • 6 ścian oporowych na długości przebudowywanych dojazdów do mostu drogowego,
  • Mostu tymczasowego dla utrzymania ciągłości ruchu kołowego i  pieszego w ciągu drogi krajowej nr 29 w czasie przebudowy zasadniczej przeprawy mostowej.
 • Najważniejsze obiekty na linii:
  • Link do obiektu
 • Zakres opracowania: koncepcja programowo-przestrzenna, projekt budowlany, projekt wykonawczy, materiały przetargowe, program funkcjonalno-użytkowy
 • Data opracowania dokumentacji projektowej: 07.2020.
 • Data realizacji robót budowlanych: w trakcie
Przebudowa linii kolejowej nr 203 od km 341,480 do km 342,300 wraz z rozbiórką, budową, remontem, przebudową i rozbudową infrastruktury kolejowej i infrastruktury kolidującej z inwestycją, realizowane w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły „Zadanie 1B.5/3 Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu (Most kolejowy w 615,1 km rz. Odry w Kostrzynie nad Odrą)”
 • Lokalizacja: linia kolejowa nr 203 Tczew – Kostrzyn w Kostrzynie nad Odrą
 • Opis projektu: Projektowana modernizacja linii kolejowej ma na celu m. in. modernizację linii kolejowej w celu jej dowiązania do rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu kolejowego w 615,1 km rz. Odry, realizowanego w ramach odrębnego zadania. W związku z modernizacją linii opracowano dokumentację projektową dla 2 obiektów inżynieryjnych:
  • Most kolejowy w km 341,872 linii kolejowej nr 203 Tczew – Kostrzyn (Suchodół, Kostrzyn Nad Odrą)
  • Wiadukt kolejowy w km 342,175 linii kolejowej nr 203 Tczew – Kostrzyn (Ul. Gorzyńska, Kostrzyn Nad Odrą)
 • Najważniejsze obiekty na linii:
  • Most kolejowy w km 341,872 linii kolejowej nr 203 Tczew – Kostrzyn (Suchodół, Kostrzyn Nad Odrą) (link do obiektu)
 • Zakres opracowania: przegląd specjalny Id-16, koncepcja programowo-przestrzenna, projekt budowlany, projekt wykonawczy, materiały przetargowe, nadzór autorski
 • Data opracowania dokumentacji projektowej: 2021 r.
 • Data realizacji robót budowlanych: 2023 r.
Opracowanie dokumentacji projektowych dla projektu pn. „Prace w ciągu C-E 65 na odcinku Zduńska Wola – Inowrocław – Tczew” LCS INOWROCŁAW
 • Lokalizacja: Projekt swoim zakresem obejmuje infrastrukturę linii kolejowych 131, 544, 740, 741 oraz 742 na następujących odcinkach:
  • linia kolejowa nr 131 Chorzów Batory – Tczew od km 226,750 do km 339,000
  • linia kolejowa nr 544 Zamków – Borysławice od km 0,000 do km 1,144
  • linia kolejowa nr 740 Ponętów – Zamków od km -1,114 do km 2,753
  • linia kolejowa nr 741 Mimowola – Jaksice od km -0,010 do km 8,464
  • linia kolejowa nr 742 Inowrocław – Inowrocław Rąbinek od km -0,203 do km 6,578
 • Opis projektu: Przedmiotem projektu jest modernizacja linii kolejowej obejmująca m.in. modernizację obiektów inżynieryjnych (kolejowych) i inżynierskich (drogowych).
 • W związku z modernizacją linii, w zakresie opracowania BPK Mosty Sp. z o.o., opracowano dokumentację projektową dla 37 obiektów inżynieryjnych i inżynierskich, w tym:
  • 6 mostów kolejowych
  • 7 wiaduktów kolejowych
  • 22 przepustów kolejowych
  • 1 przejścia pod torami
  • 1 wiaduktu drogowego
 • Zakres opracowania: koncepcja programowo-przestrzenna, projekt budowlany, materiały przetargowe, program funkcjonalno-użytkowy,
 • Data opracowania dokumentacji projektowej: w trakcie
Przebudowa obiektu inżynierskiego w ciągu Al. Armii Krajowej nad linią kolejową PKP PLK S.A. po północnej stronie celem wydzielenia drogi rowerowej
 • Lokalizacja: Wrocław, Al. Armii Krajowej, wiadukt nad liniami kolejowymi 763, 132, 285
 • Opis projektu:
 • Projektowana modernizacja ma na celu przebudowę obiektu inżynierskiego (wiaduktu) po jego północnej stronie, celem wydzielenia drogi rowerowej. Prace projektowe obejmują m.in. wiadukt oraz przylegające odcinki drogi, w tym konstrukcje oporowe.
 • Zakres opracowania: projekt budowlany, projekt wykonawczy, materiały przetargowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, nadzór autorski.
 • Data opracowania dokumentacji projektowej: 2021
 • Data realizacji robót budowlanych: 2023
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi Wrocławskiego Centrum Sportu”
 • Lokalizacja: gmina Wrocław, osiedle Nowe Żerniki, w okolicach Stadionu Wrocław
 • Opis projektu: Projektowana inwestycja ma a celu m. in. zapewnienie komunikacji dla obsługi Wrocławskiego Centrum Sportu, którego projekt i realizacja objęte są odrębnym zadaniem inwestycyjnym
 • W związku projektem dróg opracowano dokumentację projektową dla dwóch mostów drogowych zlokalizowanych nad rzeką Ługowina, mosty zlokalizowane w ciągu dróg W3 i W5 Zakres opracowania: koncepcja programowo-przestrzenna, projekt budowlany, projekt wykonawczy, materiały przetargowe
 • Data opracowania dokumentacji projektowej: 2024 r.
Wykonanie dokumentacji dla zadania pn. „Skomunikowanie A4-S5. Budowa drogi wojewódzkiej Kąty Wrocławskie — Błonie” obejmującego opracowanie koncepcji/dokumentacji do uzyskania decyzji środowiskowej połączenia dróg A4-S5
 • Lokalizacja: nowa trasa drogowa od autostrady A4 w miejscowości Kąty Wrocławskie do drogi krajowej nr 94 w miejscowości Błonie
 • Opis projektu: Projektowana trasa ma zapewnić skrócenie trasy przejazdu pomiędzy drogą ekspresową S5 i autostradą A4
 • Projektowana modernizacja ma na celu przebudowę obiektu inżynierskiego (wiaduktu) po jego północnej stronie, celem wydzielenia drogi rowerowej. Prace projektowe obejmują m.in. wiadukt oraz przylegające odcinki drogi, w tym konstrukcje oporowe.
 • Zakres prac obejmuje wiadukt drogowy w ciągu DK94 nad projektowanym łącznikiem, wiadukt drogowy nad linią kolejową nr 274 w Kątach wrocławskich, most drogowy i estakadę nad rzeką Strzegomką, przejścia gospodarcze oraz mosty i przepusty na ciekach i rowach
 • Zakres opracowania: wstępna koncepcja wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej
 • Data opracowania dokumentacji projektowej: w trakcie
Opracowanie Przeglądu Specjalnego mostów km 279,290 i 279,900 linii kolejowej nr 14 zgodnie z ld-16
 • Lokalizacja: linia kolejowa nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice przez Odrę w Głogowie
 • Opis projektu: Przedmiotem opracowania jest opracowanie przeglądu specjalnego mostów kolejowych, obejmującego m.in.:
  • Inwentaryzację obiektów,
  • Inwentaryzację stanu technicznego obiektów,
  • Wykonanie badań materiałowych,
  • Określenie nośności obiektów w oparciu o normę PN-EN 1991-1 i PN-EN 15528,
  • Przedstawienie koncepcji realizacji prac.
 • Najważniejsze obiekty na linii:
  • Most kolejowy w km 279,290 LK 14 (Stara Odra w Głogowie) Link do obiektu
  • Most kolejowy w km 279,900 LK 14 (rzeka Odra w Głogowie) Link do obiektu
 • Zakres opracowania: przegląd specjalny Id-16
 • Data opracowania dokumentacji projektowej: 12.2023 r.
Częściowa rozbiórka oraz budowa nowego mostu w km 733,7 rzeki Regalicy w ciągu linii kolejowej 273 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, realizowana w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły „Zadanie 1B.5 Przebudowa mostów w celu zapewnienia minimalnego prześwitu”
 • Lokalizacja:
  Przedmiotowy most zlokalizowany jest w ciągu linii kolejowej nr 273 Wrocław Główny – Szczecin Główny, w km 349,120 (stacja Szczecin Podjuchy), nad korytem rzeki Regalicy (w km 733,7 rzeki).
 • Opis projektu:
  Projektowana modernizacja ma na celu m. in.:
  dostosowanie istniejącego mostu kolejowego do minimalnego prześwitu, celem zapewnienia skutecznej akcji lodołamania. Most w istniejący nie spełnia wymogów dla klasy Vb, utrudnia i niejednokrotnie wstrzymuje akcję lodołamania lub spływ lodu w kluczowych momentach akcji, odcinając lodołamacze stacjonujące poniżej mostu od obszaru prowadzenia lodołamania na Odrze i zatrzymując krę lodową na filarach.

  Zakres opracowania obejmuje projekt budowy nowego mostu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 273, oraz częściowej rozbiórki istniejącego mostu kolejowego na rzece Regalicy.
 • Najważniejsze obiekty na linii:
 • Zakres opracowania: koncepcja programowo-przestrzenna, projekt budowlany, projekt wykonawczy, materiały przetargowe, program funkcjonalno-użytkowy oraz późniejsze pełnienie nadzoru autorskiego.
 • Data opracowania dokumentacji projektowej: 2020.
 • Data realizacji robót budowlanych: 2021-2023.
Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej – Starogroblowej – Długiej (od ul. Milenijnej do ul. W. Jagiełły) wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą oraz budową zintegrowanego węzła tramwajowo – kolejowego Wrocław – Popowice
 • Lokalizacja: województwo dolnośląskie, Wrocław ul. Długa – Starogroblowa – Popowicka
 • Opis projektu:
  Opracowanie jest częścią zadania polegającego na budowie trasy tramwajowej wzdłuż ulic Popowickiej – Starogroblowej – Długiej we Wrocławiu (od ul. Milenijnej do ul. Jagiełły) wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą oraz budową zintegrowanego węzła tramwajowo-kolejowego Wrocław – Popowice
  Projektowana przebudowa wiaduktu ma na celu m. in.:
  • zwiększenie światła pod obiektem w celu przeprowadzenia trasy tramwajowej wzdłuż ulic Popowickiej – Starogroblowej – Długiej,
  • poszerzenie układu drogowego i pieszo-rowerowego pod wiaduktem, z jednoczesnym obniżeniem niwelety jezdni dla uzyskania normatywnej wysokości skrajni pionowej 4,60m.
  W związku z budową trasy tramwajowej opracowano dokumentację projektową dla 2 obiektów inżynieryjnych i inżynierskich:
  • Wiadukt w km 162,090 linii kolejowej nr 143 Kalety – Wrocław Mikołajów, nad ul. Długą we Wrocławiu,
  • Most tramwajowy w ciągu ul. Dmowskiego we Wrocławiu, nad Odrą Południową.
   • Most kolejowy w ciągu LK273 na rzece Regalicy.
 • Najważniejsze obiekty na linii:
  • Link do obiektu
 • Zakres opracowania: koncepcja programowo-przestrzenna, projekt budowlany, projekt wykonawczy, materiały przetargowe, program funkcjonalno-użytkowy
 • Data opracowania dokumentacji projektowej: 09.2018 r.
 • Data realizacji robót budowlanych: 2019-2023 r.
Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Krosnowice” na potoku Duna, w pobliżu miejscowości Krosnowice, gm. Kłodzko w woj. Dolnośląskim
 • Lokalizacja: województwo dolnośląskie, powiat kłodzki, gmina Kłodzko, Krosnowice, suchy zbiornik przeciwpowodziowy „Krosnowice” na potoku Duna
 • Opis projektu:
  Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy Zamienny przęsła mostowego nad niecką wypadową przelewu stokowego.
  Projektowana zmiana ma na celu m. in.:
  • zapewnienie możliwości przejazdu przez urządzenia przelewowe w trakcie zrzutów wody powodziowej
 • Najważniejsze obiekty na linii:
  • Link do obiektu
 • Zakres opracowania: projekt wykonawczy zamienny
 • Data opracowania dokumentacji projektowej: 05.2020 r.
Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Szalejów Górny na rzece Bystrzycy Dusznickiej – Remont mostu N-9 23
 • Lokalizacja: województwo dolnośląskie, powiat kłodzki, gmina Kłodzko, Szalejów Górny, most drogowy zlokalizowany w km 9+204 rzeki Bystrzyca Dusznicka
 • Opis projektu:
  Projektowany remont mostu ma na celu m. in.:
  • przywrócenie mostu będącego w stanie awaryjnym do użytkowania,
  • prowadzenie drogi nad dawnym korytem rzeki Bystrzyca Dusznicka
 • Najważniejsze obiekty na linii:
  • Link do obiektu
 • Zakres opracowania: koncepcja programowo-przestrzenna, projekt budowlany, projekt wykonawczy, materiały przetargowe, program funkcjonalno-użytkowy
 • Data opracowania dokumentacji projektowej: 09.2021 r.
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu POOIIŚ 5.1-14 pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo” dla zadania pn. Lot B – Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Nakło Śląskie (km 29,000) – Kalina (km 66,800) oraz zaprojektowanie podstacji trakcyjnych i infrastruktury kolejowej na linii kolejowej nr 131 i 144
 • Lokalizacja: Linia kolejowa C-E 65 na odcinku Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo. Zadanie LOT B – linia 131 na odcinku Nakło Śląskie – Kalina (od km 29,000 do km 66,800)
 • Opis projektu:
  Projektowana modernizacja ma na celu m. in.:
  • Dostosowanie infrastruktury kolejowej do rzeczywistych potrzeb przewoźników i kontrahentów,
  • Podwyższenie prędkości handlowej i podniesienie maksymalnego dopuszczalnego nacisku osiowego,
  • Poprawę punktualności realizowanych połączeń przewozów pasażerskich i towarowych,
  • Skrócenie czasu przewozu ładunków oraz zapewnieni punktualności realizowanych połączeń,
  • Poprawę przepustowości linii i stacji,
  • Zwiększenie dostępności transportu kolejowego,
  • Poprawę komfortu jazdy i obsługi pasażerów,
  • Poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego i przewożonych ładunków,
  • Racjonalizację kosztów eksploatacji i utrzymania m. in. Poprzez likwidację zbędnej infrastruktury, zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach drogowo – kolejowych,
  • Usprawnienie odwodnienia projektowanej infrastruktury kolejowej,
  • Wydzielenie torów osobno dla ruchu aglomeracyjnego i osobno dla ruchu podmiejskiego,
  • Budowę przystanku osobowego dla osiedla Osada Jana w Tarnowskich Górach,
  • Umożliwienie bezpośredniego połączenia Województwa Opolskiego z Lotniskiem w Pyrzowicach (budowa nowej łącznicy kolejowej),
  • Połączenie linii nr 144 z kierunkiem na linię nr 182.
  W związku z modernizacją linii opracowano dokumentację projektową dla 72 obiektów inżynieryjnych i inżynierskich:
  • 13 mostów kolejowych,
  • 1 most drogowy,
  • 10 wiaduktów kolejowych,
  • 2 wiadukty drogowe,
  • 23 przepusty kolejowe
  • 13 przepustów drogowych,
  • 5 przejść pod torami
  • 3 ściany oporowe,
  • 2 kładki dla pieszych.
 • Najważniejsze obiekty na linii:
  • Wiadukt kolejowy w Kaletach, km.
  • Przejście pod torami Tarnowskie Góry
  • Wiadukt kolejowy w Boronowie
 • Zakres opracowania: koncepcja programowo-przestrzenna, projekt budowlany, projekt wykonawczy, materiały przetargowe, program funkcjonalno-użytkowy
 • Data opracowania dokumentacji projektowej: 2023
 • Data realizacji robót budowlanych: –
Opracowanie Przeglądu Specjalnego mostu w km 154,917 linii kolejowej nr 132 Bytom — Wrocław Główny
 • Lokalizacja: most przez Oławę w km 154,917 linii kolejowej nr 132 Bytom – Wrocław Główny
 • Opis projektu:
  Przedmiotem opracowania jest opracowanie przeglądu specjalnego mostu kolejowego, obejmującego m.in.:
  • Inwentaryzację obiektu,
  • Inwentaryzację stanu technicznego obiektu,
  • Wykonanie badań materiałowych,
  • Określenie nośności obiektu w oparciu o normę PN-EN 1991-1 i PN-EN 15528,
  • Przedstawienie koncepcji realizacji prac.
  • Najważniejsze obiekty na linii:
   • Link do obiektu
  • Zakres opracowania: przegląd specjalny Id-16
  • Data opracowania dokumentacji projektowej: 11.2023 r.