Oferta

oferta 6
oferta 7
  • Projektowanie inwestycji budownictwa infrastruktury liniowej (kolejowej i drogowej) w zakresie obiektów inżynieryjnych i inżynierskich.
  • Dokumentacje w ramach FIDIC Czerwona Książka (projektuj), FIDIC Żółta Książka (projektuj i buduj), Bank Światowy.
  • Dokumentacje projektowe obejmujące wszystkie stadia: Studia Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe, Studia Wykonalności, Koncepcje Programowo-Przestrzenne, Operaty wodnoprawne, Projekty Budowlane i Wykonawcze, Materiały Przetargowe (Przedmiary Robót, Kosztorysy Ofertowe RCO, Kosztorysy Inwestorskie, STWiORB, Programy Funkcjonalno-Użytkowe).
  • Opinie, orzeczenia, ekspertyzy, przeglądy specjalne Id-16, obejmujące prace przedprojektowe, badania materiałowe, inwentaryzacje uszkodzeń i oceny stanu technicznego, wielowariantowe analizy nośności wg PN-EN 15528 i PN-EN 1991 z określeniem warunków eksploatacji i zakresu
    wymaganej modernizacji.
  • Dokumentacje warsztatowe konstrukcji stalowych, projekty technologiczne realizacji obiektów, optymalizacje rozwiązań projektowych.
  • Prowadzenie nadzoru autorskiego i pełnienie nadzoru inwestorskiego.
oferta 5
oferta3